Informatie over gegevensbescherming voor de website

Voorwoord

Een essentieel principe in ons bedrijf is het respecteren en beschermen van de persoonlijke en vrijheidsrechten en in het bijzonder het recht op informatieve zelfbeschikking van onze klanten, geïnteresseerde partijen, partners, medewerkers en anderen in de hoogste mate.

Dit geldt natuurlijk ook voor de omgang met uw persoonsgegevens als u onze website bezoekt.

Onze website kan links naar andere providers bevatten. Onze gegevensbeschermingsverklaringen verwijzen niet naar deze links.

We verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens alleen rekening houdend met de noodzakelijke gegevensbeveiliging en de toepasselijke wettelijke vereisten.

Met name vanwege juridische wijzigingen, technologische ontwikkelingen en mogelijke wijzigingen van onze website, raden wij u aan om onze privacyverklaring bij elk bezoek of gebruik van onze website vooraf te lezen.

 

Afkortingen voor de rechtsgrond

EU AVG = Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming
BDSG n.F. = Federal Data Protection Act, nieuwe versie

Terbeschikkingstelling van de website

Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Elke keer dat onze website wordt bezocht, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de oproepende computer.

Met name de volgende gegevens worden verzameld:

• het IP-adres,
• het element dat werd aangesproken toen de pagina werd opgeroepen,
• welk protocol is gebruikt om de pagina op te roepen,
• de browser en de versie,
• Datum en tijd van toegang tot de website,
• hoeveelheid verzonden gegevens in bytes,
• uit welke bron of welke referentie u op de website bent gekomen.

De gegevens worden opgeslagen in de logfiles van ons systeem. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonlijke gegevens van de gebruiker opgeslagen.

Wettelijke basis voor verwerking

De wettelijke basis voor de tijdelijke opslag van de gegevens en de logfiles is artikel 6, lid 1, lit. f Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Doel van de gegevensverwerking

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is nodig om de website op de computer van de gebruiker te kunnen afleveren. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker gedurende ten minste de duur van de sessie worden opgeslagen. We bewaren het niet-geanonimiseerde IP-adres 7 dagen om de veiligheid van onze website te garanderen.

De opslag in logfiles vindt plaats om de functionaliteit van de website te waarborgen. Daarnaast gebruiken we de gegevens om de website te optimaliseren en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.

Ons legitieme belang bij gegevensverwerking in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lit. f EU AVG.

In deze context evalueren we de gegevens niet voor marketingdoeleinden.

Duur van opslag

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. In het geval van het verzamelen van gegevens voor het aanbieden van de website, is dit het geval wanneer de betreffende sessie is beëindigd.

Als de gegevens in logfiles worden opgeslagen, is dit uiterlijk na 6 weken het geval. Elke verdere opslag is mogelijk. In dat geval worden de logfiles zo opgeslagen dat ze niet meer aan de oproepende client kunnen worden toegewezen. Het niet-geanonimiseerde IP-adres wordt na 7 dagen verwijderd. Een geanonimiseerd IP-adres blijft na 7 dagen behouden, heeft geen persoonlijke referentie meer en wordt uiterlijk na het bereiken van het doel verwijderd.

Oppositie en verwijderingsoptie

Het verzamelen van de gegevens voor het ter beschikking stellen van de website en het opslaan van de gegevens in logfiles is essentieel voor de werking en veiligheid van de website. Bijgevolg is er geen mogelijkheid tot bezwaar van de gebruiker.

Orderverwerking

We hebben een orderverwerkingsovereenkomst afgesloten met onze webhost.

 

Uw rechten als gebruiker van onze website

Uw rechten kunnen afzonderlijk worden besproken in de afzonderlijke secties van deze gegevensbeschermingsverklaring.

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt, bent u een betrokkene in de zin van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming en heeft u de volgende rechten jegens de verantwoordelijke:

1. Recht op informatie (Art. 15 Europese algemene verordening gegevensbescherming)

U kunt bij de verantwoordelijke om bevestiging vragen of uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt.

Als dit het geval is, kunt u de volgende informatie opvragen bij de verantwoordelijke:

(1) de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;

(2) de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt;

(3) de ontvangers of de categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, zijn of nog worden bekendgemaakt;

(4) de geplande duur van de opslag van uw persoonsgegevens of, indien specifieke informatie niet beschikbaar is, criteria voor het bepalen van de duur van de opslag;

(5) het bestaan ​​van een recht op correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens, een recht op beperking van de verwerking door de verantwoordelijke of een recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking;

(6) het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;

(7) alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens als de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld;

(8) Het bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering in overeenstemming met artikel 22, leden 1 en 4 van de Europese algemene verordening gegevensbescherming en – althans in deze gevallen – zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.
U hebt het recht om informatie op te vragen over de vraag of uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. In deze context kunt u verzoeken om geïnformeerd te worden over de passende garanties in overeenstemming met. Artikel 46 van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming om te worden geïnformeerd in verband met de doorgifte.

2. Recht op rectificatie (art. 16 Europese algemene verordening gegevensbescherming)

U heeft recht op correctie en / of aanvulling jegens de verantwoordelijke, op voorwaarde dat de verwerkte persoonsgegevens die u betreffen onjuist of onvolledig zijn. De verantwoordelijke moet de correctie onmiddellijk uitvoeren.

3. Recht op beperking van de verwerking (art. 18 Europese algemene verordening gegevensbescherming)

Onder de volgende voorwaarden kunt u verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens:

(1) als u de juistheid van de persoonlijke gegevens over u betwist gedurende een periode die de verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonlijke gegevens te controleren;

(2) de verwerking is onwettig en u weigert de persoonlijke gegevens te verwijderen en vraagt ​​in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonlijke gegevens;

(3) de verantwoordelijke persoon de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de doeleinden van de verwerking, maar u ze nodig hebt om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen, of

(4) als u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21, lid 1 van de Europese algemene verordening gegevensbescherming en nog niet is vastgesteld of de legitieme redenen van de verantwoordelijke persoon zwaarder wegen dan uw redenen.

Als de verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt, mogen deze gegevens – afgezien van de opslag ervan – alleen worden gebruikt met uw toestemming of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang. verwerkt door de Unie of een lidstaat.
Is de verwerking beperkt volgens het bovenstaande? Beperkte vereisten, u wordt door de verantwoordelijke geïnformeerd voordat de beperking wordt opgeheven.

4. Recht op verwijdering (Art. 17 Europese algemene verordening gegevensbescherming)

a) Verplichting om te verwijderen

U kunt de verantwoordelijke verzoeken om uw persoonsgegevens onmiddellijk te verwijderen.

De verantwoordelijke is verplicht deze gegevens onmiddellijk te verwijderen als een van de volgende redenen van toepassing is:

(1) De persoonlijke gegevens over u zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.

(2) U trekt uw toestemming in waarop de verwerking is gebaseerd in overeenstemming met. Art. 6 par. 1 lit. a of artikel 9, lid 2, lit. een Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming en er is geen andere wettelijke basis voor de verwerking.

(3) Volgens 21 Par.1 Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming u bezwaar maakt tegen de verwerking en er zijn geen doorslaggevende legitieme redenen voor de verwerking of u maakt bezwaar in overeenstemming met Art. 21 lid 2 Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming bezwaar tegen de verwerking.

(4) De persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben, zijn onrechtmatig verwerkt.

(5) Het verwijderen van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting uit hoofde van het Unierecht of het recht van de lidstaten waaraan de verantwoordelijke is onderworpen.

(6) De persoonsgegevens die op u betrekking hebben, zijn verzameld met betrekking tot de diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden in overeenstemming met artikel 8, lid 1, van de Europese algemene verordening gegevensbescherming.

b) Informatie aan derden

Als de verantwoordelijke de persoonlijke gegevens over u openbaar heeft gemaakt en acc. Artikel 17 (1) van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming verplicht hem om ze te verwijderen, hij zal passende maatregelen nemen, inclusief technische maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten, om degenen die verantwoordelijk zijn voor de gegevensverwerking die de persoonsgegevens verwerken, te informeren dat u de betrokkene heeft verzocht om het verwijderen van alle links naar deze persoonsgegevens of om kopieën of replicaties van deze persoonsgegevens.

c) Uitzonderingen

Het recht op verwijdering bestaat niet als verwerking noodzakelijk is

(1) om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen;

(2) Om te voldoen aan een wettelijke verplichting die verwerking vereist krachtens het recht van de Unie of de lidstaten waaraan de verantwoordelijke persoon is onderworpen, of om een ​​taak uit te voeren die in het algemeen belang is of bij de uitoefening van openbaar gezag die is overgedragen aan de verantwoordelijke persoon ;

(3) om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid volgens artikel 9, lid 2, lit. h en i, evenals artikel 9, lid 3, Europese algemene verordening gegevensbescherming;

(4) voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden vlg. Art. 89 lid 1 van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming, voor zover het recht vermeld onder punt a) de verwezenlijking van de doelstellingen van deze verwerking onmogelijk of ernstig belemmert of

(5) voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

5. Recht op informatie (art. 19 Europese algemene verordening gegevensbescherming)

Als u het recht op correctie, verwijdering of beperking van de verwerking jegens de verantwoordelijke heeft ingeroepen, is de verantwoordelijke verplicht om alle ontvangers aan wie de persoonsgegevens over u zijn verstrekt, op de hoogte te stellen van deze correctie of verwijdering van de gegevens of beperking van de verwerking, tenzij dit blijkt niet mogelijk of vergt een onevenredige inspanning.

U heeft het recht om door de verantwoordelijke persoon over deze ontvangers te worden geïnformeerd.

6. Recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 Europese algemene verordening gegevensbescherming)

U hebt het recht om de persoonlijke gegevens over u, die u aan de verantwoordelijke hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen en machinaal leesbaar formaat. U hebt ook het recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke zonder hinder van de verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, op voorwaarde dat

(1) de verwerking is gebaseerd op toestemming in overeenstemming met. Art. 6 par. 1 lit. een Europese algemene verordening gegevensbescherming of artikel 9, lid 2, lit. een Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming of op een contract vlg. Art. 6 par. 1 lit. b De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming is gebaseerd op en

(2) de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures.

Bij het uitoefenen van dit recht hebt u ook het recht om uw persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke naar de andere te laten verzenden, voor zover dit technisch mogelijk is. Dit mag de vrijheden en rechten van andere mensen niet aantasten.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de vervulling van een taak die van algemeen belang is of plaatsvindt in het kader van de uitoefening van openbaar gezag dat is overgedragen aan de verantwoordelijke.

7. Recht van bezwaar (art. 21 Europese algemene verordening gegevensbescherming)

U hebt het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, die is gebaseerd op artikel 6, lid 1, lit. e of f vindt Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming plaats, om bezwaar in te dienen; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.
De verantwoordelijke zal de persoonsgegevens die op u betrekking hebben niet langer verwerken, tenzij hij kan aantonen dat er dwingende legitieme redenen voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Als de persoonlijke gegevens over u worden verwerkt om direct mail te beheren, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben met het oog op dergelijke advertenties; dit geldt ook voor profilering voor zover het verband houdt met dergelijke directe reclame.
Als u bezwaar maakt tegen verwerking voor directmarketingdoeleinden, worden de persoonsgegevens die op u betrekking hebben niet langer voor deze doeleinden verwerkt.
Ongeacht Richtlijn 2002/58 / EG heeft u in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij de mogelijkheid om uw recht van bezwaar uit te oefenen door middel van geautomatiseerde processen die technische specificaties gebruiken.

Het bezwaar kan informeel worden ingediend en moet worden gericht aan:

KRASENBRINK Design Ulrike Krasenbrink (eigenaar), Otto-Hensel-Str. 67, D-46397 Bocholt. Telefoon: 0049 2871-48 70 91, Mail: datenschutz (at) kunstcarree.com

8. Recht op herroeping van de toestemmingsverklaring op grond van de gegevensbeschermingswet (art. 7 lid 3 Europese algemene verordening gegevensbescherming)

U hebt het recht om uw toestemmingsverklaring op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming op elk moment in te trekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van uw toestemming tot het moment van intrekking.

Als u uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens wilt intrekken en / of bezwaar wilt maken tegen de opslag van uw persoonsgegevens, stuur ons dan een e-mail naar info@kunstcarree.de

Uiteraard kunt u uw verzoek ook schriftelijk aan ons kenbaar maken. Neem dan contact op met het volgende adres:

KRASENBRINK Design Ulrike Krasenbrink (eigenaar), Otto-Hensel-Str. 67, D-46397 Bocholt. Telefoon: 0049 2871-48 70 91, Mail: datenschutz (at) kunstcarree.com

9. Geautomatiseerde beslissing in individuele gevallen inclusief profilering (art. 22 Europese algemene verordening gegevensbescherming)

U hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerde beslissing – inclusief profilering – die rechtsgevolgen voor u heeft of die u op een vergelijkbare manier aanzienlijk beïnvloedt.

Dit geldt niet als de beslissing

(1) is noodzakelijk voor het sluiten of uitvoeren van een contract tussen u en de verantwoordelijke persoon,

(2) is toegestaan ​​op basis van de wetgeving van de Unie of de lidstaten waaraan de verantwoordelijke persoon is onderworpen en deze wetgeving bevat passende maatregelen om uw rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen

(3) vindt plaats met uw uitdrukkelijke toestemming.

Deze beslissingen mogen echter niet gebaseerd zijn op speciale categorieën persoonsgegevens overeenkomstig artikel 9, lid 1, Europese algemene verordening gegevensbescherming, tenzij artikel 9, lid 2, lit. a of g van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming is van toepassing en er zijn passende maatregelen genomen om uw rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen.

Met betrekking tot de gevallen genoemd in (1) en (3), zal de verantwoordelijke persoon passende maatregelen nemen om de rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te vrijwaren, inclusief ten minste het recht om tussenkomst van een persoon van de kant van de verantwoordelijke persoon te verkrijgen, om zijn eigen standpunt kenbaar te maken en gehoord over het betwisten van het besluit.

10. Recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (art. 77 Europese algemene verordening gegevensbescherming)

Onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk beroep, hebt u het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw woonplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk, als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met is in strijd met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming.
De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, informeert de klager over de status en de resultaten van de klacht, inclusief de mogelijkheid van een voorziening in rechte in overeenstemming met artikel 78 van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Tenzij anders vermeld, is het volgende van toepassing op alle onderstaande verwerkingshandelingen:

Het bezwaar kan informeel worden ingediend en moet worden gericht aan:

KRASENBRINK Design Ulrike Krasenbrink (eigenaar), Otto-Hensel-Str. 67, D-46397 Bocholt. Telefoon: 0049 2871-48 70 91, Mail: datenschutz (at) kunstcarree.com

Herroepingspunt

KRASENBRINK Design Ulrike Krasenbrink (eigenaar), Otto-Hensel-Str. 67, D-46397 Bocholt. Telefoon: 0049 2871-48 70 91, Mail: datenschutz (at) kunstcarree.com

Toezichthoudende autoriteit

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen
Kavalleriestr. 2-4
40213 Düsseldorf
Telefon: (+49)211 38424-0
Fax: (+49)211 38424-10
E-Mail:  poststelle@ldi.nrw.de

Online aanmelden via onze website

U kunt op onze website, indien beschikbaar, actuele specifieke reclamemaatregelen en door ons geadverteerde publicaties aanvragen of u rechtstreeks registreren en soms tegen betaling boeken.

U kunt hiervoor onze formulieren op onze website gebruiken. Tegelijkertijd kunt u uw aanvullende sollicitatiedocumenten in JPG-indeling als bestandsbijlage verzenden.

Als een gebruiker of sollicitant van deze mogelijkheid gebruik maakt, worden de sollicitatiedocumenten in het invoermasker en de sollicitatiedocumenten die u hebt bijgevoegd naar ons verzonden en verwerkt.

Deze gegevens zijn:

Beroep, beroep
Voornaam
Achternaam
plaats
land
e-mailadres
Uw websitelink
Uw Facebook-link
Je Instagram-link
Je Pinterest-link
Uw bericht
Uw foto’s zijn bijgevoegd, indien aanwezig

Wettelijke basis voor verwerking

U verstrekt ons vrijwillig uw persoonlijke gegevens voor uw online registratie of bestelling via onze website.

De wettelijke basis voor de verwerking om uw online sollicitatieprocedure uit te voeren, is gebaseerd op artikel 6, lid 1, lit. B EU-DSGVO in verband met § 26 Abs.1 BDSG nieuwe versie, Art.88 Abs. 1 (openingszin) EU-DSGVO evenals Art.9 Abs.3 EU-DSGVO.
• In het geval van verwerking ter bescherming van een gerechtvaardigd belang volgens artikel 6, lid 1, lit. f EU AVG.
• Om te voldoen aan een wettelijke verplichting volgens artikel 6, lid 1, lit. c EU-AVG

Als de verwerking van uw gegevens voor gegevens buiten het doel gebaseerd is op uw toestemming (artikel 6 (1) (a), artikel 7 EU AVG in samenhang met artikel 26 (2) BDSG nV), is dit altijd gericht op de toekomst door u herroepbaar zonder enige nadelen voor u.

Het bezwaar kan informeel worden ingediend en moet worden gericht aan:

KRASENBRINK Design Ulrike Krasenbrink (eigenaar), Otto-Hensel-Str. 67, D-46397 Bocholt. Telefoon: 0049 2871-48 70 91, Mail: datenschutz (at) kunstcarree.com

Onze gerechtvaardigde belangen zijn in het bijzonder:

• het optimaliseren van de aanvraagprocessen,
• zorgen voor naleving van veiligheidsvoorschriften, vereisten, industrienormen en contractuele verplichtingen,
• de bewering, uitoefening of verdediging van juridische claims,
• het vermijden van schade en / of aansprakelijkheid van het bedrijf door middel van passende maatregelen,
• Om contact met u op te kunnen nemen tijdens de online verstrekkingsfase.

Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van uw persoonsgegevens wordt gebruikt om uw registratieproces of uw bestelling uit te voeren en te verwerken.

Wie krijgt uw gegevens

Binnen ons bedrijf ontvangen alleen die personen en afdelingen uw persoonsgegevens die deze nodig hebben voor de beslissing om in dienst te nemen en om aan onze precontractuele en wettelijke verplichtingen te voldoen.

Verwijderingsperioden

Nadat het betreffende doel is bereikt, worden uw gegevens doorgaans verwijderd. Dit geldt niet als wettelijke bepalingen verwijdering verhinderen of als verdere opslag noodzakelijk is om bewijs te leveren of als je toestemming hebt gegeven voor langere opslag.

Gegevens worden echter zo lang bewaard als nodig is om juridische claims te verdedigen of tegen aantijgingen van AGG (General Equal Treatment Act). Dit is meestal 6 maanden, tenzij je je profiel online hebt laten staan ​​zonder het op te zeggen.

Als de sollicitatie is geslaagd en we een contract met u sluiten, zullen we de gegevens die tijdens het sollicitatieproces zijn verzameld, overbrengen naar ons personeelsdossier.

Oppositie en verwijderingsoptie

U hebt het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, die is gebaseerd op artikel 6, lid 1, lit. e of f Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming plaatsvindt, bezwaar te maken; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

De verantwoordelijke persoon zal de persoonsgegevens die op u betrekking hebben niet langer verwerken, tenzij hij kan aantonen dat er dwingende legitieme redenen voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Het bezwaar kan informeel worden ingediend en moet worden gericht aan:

KRASENBRINK Ontwerp Ulrike Krasenbrink (eigenaar), Otto-Hensel-Str. 67, D-46397 Bocholt. Telefoon: 02871-48 70 91, Mail: datenschutz (at) kunstcarree.com

Als de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, heeft u het recht om uw toestemmingsverklaring op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming op elk moment in te trekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van uw toestemming tot het moment van intrekking.

Herroepingskantoor:

KRASENBRINK Design Ulrike Krasenbrink (eigenaar), Otto-Hensel-Str. 67, D-46397 Bocholt. Telefoon: 0049 2871-48 70 91, Mail: datenschutz (at) kunstcarree.com

Notitie


Bij het verzenden van uw persoonsgegevens voor sollicitatiedoeleinden via onze website, kan de volledige beveiliging van uw persoonsgegevens niet worden gegarandeerd door het gebruik van technische en organisatorische maatregelen.

Verantwoordelijk

Verantwoordelijk in de zin van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU-AVG) en andere nationale gegevensbeschermingswetten en andere gegevensbeschermingsregels.

Voor de website en het domein: KRASENBRINK Design Ulrike Krasenbrink (eigenaar), Otto-Hensel-Str. 67, D-46397 Bocholt. Telefoon: 02871-48 70 91, mail: datenschutz@kunstcarree.com

Voor de jaarlijkse KUNSTCARRÉE-in-Bocholt: KUNSTCARRÉE GbR, Hans B. Hein, Nordmauer 18, D-46397 Bocholt. Tel.: 02871 2918348. mail: Hans.Hein@kunstcarree-bocholt.de.

Belangrijke termen

De definitie van de belangrijkste termen in de zin van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU-AVG) is met name terug te vinden in artikel 4 van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU-AVG). De wetgever heeft daar de voorwaarden gedefinieerd.

Onder andere de volgende:

1. Persoonlijke gegevens

“Persoonsgegevens” is alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna “betrokkene”); Een natuurlijke persoon wordt als identificeerbaar beschouwd die, direct of indirect, in het bijzonder door middel van toekenning aan een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identifier of een of meer bijzondere kenmerken die de fysieke, fysiologische, genetische kan de psychologische, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon worden geïdentificeerd.

2. Verantwoordelijk

“Verantwoordelijke” is de natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander orgaan die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen voor het verwerken van persoonsgegevens. Als de doeleinden en middelen van deze verwerking zijn gespecificeerd in het recht van de Unie of het recht van de lidstaten, kan worden voorzien in de verantwoordelijke persoon of in de specifieke criteria voor zijn benoeming in overeenstemming met het recht van de Unie of het recht van de lidstaten.

3. Verwerking

“Verwerking” is elk proces dat wordt uitgevoerd met of zonder de hulp van geautomatiseerde processen of een dergelijke reeks processen in verband met persoonlijke gegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bestellen, opslaan, aanpassen of wijzigen, uitlezen, opvragen, Gebruik, openbaarmaking door verzending, verspreiding of enige andere vorm van verstrekking, vergelijking of koppeling, beperking, verwijdering of vernietiging.

4. Ten derde

“Derde partij” is een natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander orgaan, los van de betrokkene, de verantwoordelijke, de verwerker en de personen die bevoegd zijn om de persoonsgegevens te verwerken onder de directe verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke of de verwerker.

5. Toestemming

‘Toestemming’ is elke vrijwillige uiting van intentie door de betrokkene voor het specifieke geval, op een geïnformeerde manier en ondubbelzinnig in de vorm van een verklaring of een andere ondubbelzinnige bevestigende handeling waarmee de betrokkene aangeeft dat hij de gegevens over hem verwerkt. Ik ga akkoord met persoonlijke gegevens.

6. Profilering

“Profilering” is elk type geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die bestaat uit het gebruik van deze persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten te evalueren die betrekking hebben op een natuurlijke persoon, in het bijzonder aspecten die verband houden met werkprestaties, economische situatie, gezondheid, analyseren of voorspellen van persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, verblijfplaats of verandering van locatie van deze natuurlijke persoon.

Algemene informatie over gegevensverwerking

Doel van de verwerking van persoonsgegevens

We verwerken de persoonsgegevens van onze gebruikers in principe alleen voor zover dit nodig is om een ​​functionele website te bieden en om de inhoud van de website en onze diensten te gebruiken. De verwerking van de persoonlijke gegevens van onze gebruikers vindt alleen plaats als de verwerking legaal is. Dit gebeurt met toestemming van de gebruiker of als de verwerking is toegestaan ​​door wettelijke voorschriften.

Rechtsgrondslag die met name van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens

Art. 6 par. 1 lit. een Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU AVG)

Voor zover we de toestemming van de betrokkene verkrijgen voor de verwerking van persoonsgegevens, artikel 6, lid 1, lit. een Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU-EU-AVG) als rechtsgrondslag.

Art. 6 par. 1 lit. b Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU AVG)

Bij het verwerken van persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is, wordt artikel 6 (1) verlicht. b Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU AVG) als rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor verwerkingen die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren.

Art. 6 par. 1 lit. c Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU-EU-AVG)

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens vereist is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan ons bedrijf is onderworpen, is artikel 6, lid 1, lit. c Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU AVG) als rechtsgrondslag.

Art. 6 par. 1 lit. d Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU AVG)

In het geval dat vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, artikel 6, lid 1, lit. d Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU-EU-AVG) als rechtsgrondslag.

Art. 6 par. 1 lit. f Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU AVG)

Als verwerking noodzakelijk is om een ​​gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of een derde te beschermen en als de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokken persoon niet zwaarder wegen dan het eerstgenoemde belang, dan is artikel 6 (1) lit. f Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU AVG) als rechtsgrondslag voor verwerking.

Verwijderen van gegevens en opslagduur

De persoonsgegevens van de betrokkene worden doorgaans verwijderd of geblokkeerd zodra het doel van opslag niet langer van toepassing is. Opslag kan ook plaatsvinden indien hierin is voorzien door de Europese of nationale wetgever in verordeningen, wetten of andere bepalingen van de Unie waaraan de verantwoordelijke is onderworpen. De gegevens worden ook geblokkeerd of verwijderd als een door de genoemde normen voorgeschreven bewaartermijn verstrijkt, tenzij er behoefte is aan verdere opslag van de gegevens voor het sluiten of uitvoeren van een contract of als u ons daarna uw toestemming geeft.

Hosting bij externe serviceproviders

Onze gegevensverwerking vindt voor een groot deel plaats met de betrokkenheid van zogenaamde “hosting-dienstverleners” die ons opslagruimte en verwerkingscapaciteit in hun datacenters ter beschikking stellen en ook namens ons persoonsgegevens verwerken volgens onze instructies. Met alle volgende functionaliteiten kunnen persoonlijke gegevens worden verzonden naar “hosting service providers”. Deze dienstverleners verwerken gegevens ofwel uitsluitend in de Europese Unie, ofwel hebben wij een passend niveau van gegevensbescherming gegarandeerd met behulp van bijvoorbeeld Europese standaardbepalingen inzake gegevensbescherming.

Profilering

Wij verwerken uw gegevens zelf niet automatisch met het doel om bepaalde persoonlijke aspecten te evalueren (profilering). Een profilering door ons vindt hier niet plaats.

Overdracht van gegevens aan derden

Wij geven uw persoonsgegevens alleen door aan derden indien de doorgifte noodzakelijk is om aan onze contractuele verplichtingen jegens u te voldoen of indien wij wettelijk gerechtigd of verplicht zijn om deze op een andere manier over te dragen of indien u ons uw toestemming heeft gegeven.

Wij geven uw persoonsgegevens alleen rechtmatig door aan derden:

• indien volgens artikel 6, lid 1, blz. 1 lit. een EU AVG heeft hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming gegeven,

• als de overdracht volgens artikel 6, lid 1, punt 1, lit. f EU AVG is vereist om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen en er is geen reden om aan te nemen dat u een hoger gerechtvaardigd belang heeft bij het niet vrijgeven van uw gegevens,

• in het geval dat voor de overdracht volgens artikel 6, lid 1, zin 1, lit. c EU-AVG is er ook een wettelijke verplichting

• dit is wettelijk toegestaan ​​en volgens artikel 6, lid 1, blz. 1 lit. b EU AVG is vereist voor de verwerking van contractuele relaties met u.

Overdracht aan statige autoriteiten

We geven persoonsgegevens door aan overheidsinstanties, waaronder wetshandhavingsinstanties, als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan we zijn onderworpen of als het nodig is om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen

Wanneer we persoonsgegevens naar derde landen sturen, d.w.z. Landen buiten de Europese Unie, dan vindt de verzending uitsluitend plaats in overeenstemming met de wettelijk gereguleerde toelaatbaarheidseisen.

Categorieën van verwerkte gegevens

Zodra u onze website bezoekt, verzamelt ons systeem automatisch informatie uit het computersysteem van de oproepende computer. Details zijn te vinden onder “Terbeschikkingstelling van de website”.

 

Dataveiligheid

Om veiligheidsredenen en om uw gegevens te beschermen, gebruiken wij SSL (Secure Socket Layer) of TLS (Transport Layer Security) encryptie wanneer u onze website bezoekt. Of een individuele pagina van onze website in gecodeerde vorm wordt verzonden, kunt u zien aan de gesloten sleutel of het slotsymbool in de statusbalk van uw browser.

We gebruiken ook passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen onbedoelde of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of tegen ongeoorloofde toegang door derden. Onze beveiligingsmaatregelen worden continu verbeterd in lijn met technologische ontwikkelingen.

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken. Een informele e-mail aan ons is voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die vóór de intrekking is uitgevoerd, blijft door de intrekking onaangetast.

Recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in speciale gevallen en tegen directe reclame (artikel 21 EU AVG)

Als de gegevensverwerking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, lit. e of f EU-AVG, u hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. De respectieve wettelijke basis waarop de verwerking is gebaseerd, vindt u in deze gegevensbeschermingsverklaring. Als u bezwaar maakt, zullen we uw betreffende persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij we overtuigende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen ( Bezwaar volgens art. 21 lid 1 EU AVG).

Als uw persoonlijke gegevens worden verwerkt om direct mail te beheren, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens met het oog op dergelijke advertenties; dit geldt ook voor profilering, voor zover het verband houdt met dergelijke directe reclame. Als u bezwaar maakt, worden uw persoonsgegevens niet langer gebruikt voor directmarketingdoeleinden (bezwaar in overeenstemming met art. 21 lid 2 EU AVG).

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

In het geval van schendingen van de EU AVG hebben de betrokkenen het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende overtreding. Het recht op beroep bestaat onverminderd andere administratieve of gerechtelijke middelen.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract, aan u of een derde partij te laten overhandigen in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat. Als u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke aanvraagt, gebeurt dit alleen als dit technisch haalbaar is.

Informatie, blokkering, verwijdering en correctie

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft u recht op kosteloze informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, hun herkomst en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht om deze gegevens te corrigeren, blokkeren of verwijderen.

U kunt op elk moment contact met ons opnemen op het volgende adres als u nog vragen heeft over het onderwerp persoonsgegevens:

KRASENBRINK Design Ulrike Krasenbrink (eigenaar), Otto-Hensel-Str. 67, D-46397 Bocholt. Telefoon: 0049 2871-48 70 91, Mail: datenschutz (at) kunstcarree.com

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt. U kunt op elk moment contact met ons opnemen op het adres dat in de juridische kennisgeving wordt vermeld.

Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

Als u de juistheid van uw door ons opgeslagen persoonlijke gegevens betwist, hebben we meestal tijd nodig om dit te controleren. Tijdens de test heeft u het recht om te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als we uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig heeft om juridische claims uit te oefenen, te verdedigen of te doen gelden, heeft u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens wordt beperkt in plaats van te worden verwijderd.

Als u bezwaar heeft gemaakt in overeenstemming met artikel 21, lid 1, EU AVG, moeten uw belangen en die van ons worden afgewogen. Zolang nog niet duidelijk is wiens belangen prevaleren, heeft u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens – afgezien van de opslag ervan – alleen worden gebruikt met uw toestemming of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang verwerkt door de Europese Unie of een lidstaat.

Bezwaar tegen reclame-e-mails

Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van de contactgegevens die zijn gepubliceerd als onderdeel van de afdrukverplichting voor het verzenden van ongevraagde reclame- en informatiemateriaal. De exploitanten van de pagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen in geval van ongevraagde verzending van advertentie-informatie, zoals spam-e-mails.

Gebruik van cookies

Beschrijving, doel, opslagduur en omvang van de gegevensverwerking

We gebruiken zogenaamde cookies op onze website. Cookies zijn kleine tekstbestanden of andere opslagtechnologieën die worden opgeslagen en opgeslagen op uw apparaat door de internetbrowser die u gebruikt. Deze cookies verwerken bepaalde informatie over u op individuele basis, zoals uw browser- of locatiegegevens of uw IP-adres. Sommige elementen van onze website vereisen dat de oproepende browser ook kan worden geïdentificeerd na het wisselen van pagina’s. Deze verwerking maakt onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger. Dit vertegenwoordigt ook ons ​​gerechtvaardigd belang.

De gebruikersgegevens die door technisch noodzakelijke cookies worden verzameld, worden niet gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken.

Hier is de beschrijving van de cookies die we onder andere gebruiken:

Borlabs cookie-beschermingsprogramma

Het gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek, zodat we weten welke cookies u heeft geaccepteerd of geweigerd. Dit bewaren we 14 dagen. Het wordt dan automatisch verwijderd. Verdere persoonlijke gegevens worden niet verzameld na heffingen van de fabrikant.

Popup Maker en WP AVG-naleving

Wanneer u een bezoek brengt, wordt op de homepage een startvenster geopend met informatie over gegevensbescherming. Het bevat een link naar ons privacybeleid. Het gebruikt opgeslagen cookies om je te herkennen bij een volgend bezoek, zodat we weten of je het privacybeleid hebt bevestigd of niet. Anders zouden we u op elke pagina moeten vragen of u wilt bevestigen. We bewaren dit 7 dagen. Het wordt dan automatisch verwijderd.

Ninja-firewall

Ninja Firewall maakt gebruik van PHP-sessiecookies. Een PHP-sessie wordt onder andere gestart door Ninja Firewall wanneer een gebruiker het WordPress-beheerdersdashboard of zijn inlogpagina opent. De sessies worden verwijderd:

• Aan de clientzijde: wanneer de gebruiker zijn browser sluit. Alle IP-adressen zijn geanonimiseerd.
• aan de serverzijde: de logbestanden worden automatisch elke 7 dagen verwijderd.

Wettelijke basis voor gegevensverwerking

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens door middel van cookies is artikel 6, lid 1, lit. f EU AVG.

Als de verwerking van persoonsgegevens dient om een ​​contract te initiëren of te verwerken, is de rechtsgrondslag hiervoor artikel 6, lid 1, onder b.) EU-AVG.

Als het gebruik van cookies is gebaseerd op uw toestemming (bijv. Onder “Instellingen” in het menu “Privacybeleid”), is de bijbehorende rechtsgrond artikel 6, lid 1, lit. een EU AVG.

Oppositie en verwijderingsoptie

Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en van daaruit naar onze site verzonden. Als gebruiker heb je dus de volledige controle over het gebruik van cookies.

Door de instellingen in uw internetbrowser te wijzigen, kunt u de overdracht van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden verwijderd. Dit kan ook automatisch gebeuren.

Als cookies voor onze website zijn gedeactiveerd, is het mogelijk dat niet alle functies van de website volledig kunnen worden gebruikt. Van de kant van de gebruiker is er onder het kopje “Gegevensbescherming / gegevensbeschermingsverklaring” een keuze of de selectie van instellingen en een lijst van welke optie u al hebt gekozen. Deze is altijd beschikbaar en kan altijd door jou worden gewijzigd. (Selectievakje voor verzending)

Integratie van diensten en inhoud van derden

Google reCAPTCHA

Beschrijving, doel en omvang van de gegevensverwerking

We gebruiken Google reCAPTCHA (hierna “reCAPTCHA” genoemd) op onze websites. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“Google”).

Het doel van reCAPTCHA is om te controleren of er gegevens worden ingevoerd op onze website (bijvoorbeeld in een contactformulier) door een persoon of door een geautomatiseerd programma. Hiervoor analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch zodra de websitebezoeker de website betreedt.

Voor de analyse evalueert reCAPTCHA verschillende informatie (bijv.IP-adres, verblijfsduur van de websitebezoeker op de website of muisbewegingen gemaakt door de gebruiker). De gegevens die tijdens de analyse worden verzameld, worden doorgestuurd naar Google.

De reCAPTCHA-analyses draaien volledig op de achtergrond. Bezoekers van de website worden niet geïnformeerd dat er een analyse plaatsvindt.

De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het beschermen van zijn webaanbiedingen tegen misbruik van geautomatiseerde spionage en tegen SPAM.

Zie de volgende links voor meer informatie over Google reCAPTCHA en de gegevensbeschermingsverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de

en https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html

Wettelijke basis voor verwerking

De gegevensverwerking vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 lit. f EU AVG.

Oppositie en verwijderingsoptie

De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het beschermen van zijn webaanbiedingen tegen misbruik van geautomatiseerde spionage en tegen SPAM. Bijgevolg is er geen mogelijkheid tot bezwaar van de gebruiker.

Google-lettertypen

Beschrijving, doel en omvang van de gegevensverwerking

We gebruiken Google Fonts op onze website om externe lettertypen weer te geven. Dit is een service die wordt aangeboden door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 VS, hierna “Google” genoemd.

Door middel van certificering volgens het EU-VS-gegevensbeschermingsschild (“EU-VS-privacyschild”)
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
Google garandeert dat de gegevensbeschermingsvereisten van de EU ook worden nageleefd bij het verwerken van gegevens in de VS.

Om de weergave van bepaalde lettertypen op onze website mogelijk te maken, wordt bij het openen van onze website verbinding gemaakt met de server van Google in de VS.

De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, lit. f) EU AVG. Ons gerechtvaardigd belang ligt bij de optimalisatie, kwaliteitsverbetering en economische werking van onze website.

Door de verbinding met Google die tot stand is gebracht bij het openen van onze website, kan Google bepalen vanaf welke website uw verzoek is verzonden en naar welk IP-adres de weergave van het lettertype moet worden verzonden.

Google biedt op https://policies.google.com/privacy meer informatie, met name over de mogelijkheden om het gebruik van gegevens te voorkomen.

Wettelijke basis voor verwerking

De gegevensverwerking vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 lit. f EU AVG.

Oppositie en verwijderingsoptie

De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang om zijn website in een geoptimaliseerde en verbeterde kwaliteit ter beschikking te stellen. Daarnaast zijn we geïnteresseerd om onze website economisch te exploiteren. Bijgevolg is er geen mogelijkheid tot bezwaar van de gebruiker.

YouTube

Beschrijving, doel en omvang van de gegevensverwerking

We gebruiken YouTube op onze website. Dit is een videoportaal van YouTube LLC., 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, VS, hierna “YouTube” genoemd. YouTube is een dochteronderneming van Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hierna ‘Google’ genoemd.

Door de certificering volgens het EU-VS-gegevensbeschermingsschild (“EU-VS-privacyschild”) https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active garanderen Google en daarmee de dochteronderneming YouTube dat de gegevensbeschermingsvereisten van de EU worden ook in acht genomen bij het verwerken van gegevens in de VS.

We gebruiken YouTube in combinatie met de functie “Uitgebreide gegevensbeschermingsmodus” om u video’s te kunnen tonen. Volgens YouTube betekent de functie “uitgebreide gegevensbeschermingsmodus” dat de gegevens die hieronder in meer detail worden beschreven, alleen naar de YouTube-server worden verzonden wanneer u daadwerkelijk een video start.
Zonder deze “uitgebreide gegevensbescherming” wordt een verbinding met de YouTube-server in de VS tot stand gebracht zodra u een van onze internetpagina’s oproept waarop een YouTube-video is ingesloten.

Deze verbinding is vereist om de betreffende video via uw internetbrowser op onze website te kunnen weergeven. YouTube zal daarbij in ieder geval uw IP-adres, de datum en tijd en de door u bezochte website registreren en verwerken. Bovendien wordt een verbinding tot stand gebracht met het Google-advertentienetwerk “DoubleClick”.

Als u tegelijkertijd bij YouTube bent aangemeld, wijst YouTube de verbindingsinformatie toe aan uw YouTube-account. Als u dit wilt voorkomen, moet u zich voor uw bezoek aan onze website bij YouTube afmelden of de desbetreffende instellingen in uw YouTube-gebruikersaccount maken.

Met het oog op functionaliteit en om gebruiksgedrag te analyseren, slaat YouTube cookies permanent op uw apparaat op via uw internetbrowser. Als u niet akkoord gaat met deze verwerking, heeft u de mogelijkheid om de opslag van cookies te verhinderen door uw internetbrowser in te stellen. Meer informatie hierover vindt u hierboven onder “Cookies”.

Google biedt meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens, evenals uw rechten en beschermingsopties in dit verband in de informatie over gegevensbescherming die beschikbaar is op https://policies.google.com/privacy

Ons gerechtvaardigd belang ligt in het verbeteren van de kwaliteit van onze website.

Wettelijke basis voor verwerking

De wettelijke basis is artikel 6, lid 1, lit. f) EU AVG.

Oppositie en verwijderingsoptie

Ons gerechtvaardigd belang ligt in het verbeteren van de kwaliteit van onze website. Bijgevolg is er geen mogelijkheid tot bezwaar van de gebruiker.

Links naar websites van derden

Onze website kan “links” naar derden bevatten. We hebben echter geen invloed op het huidige en toekomstige ontwerp en de inhoud van de gelinkte pagina’s. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte pagina’s of hun gegevensbeschermingsverklaring en nemen de inhoud van deze pagina’s uitdrukkelijk niet als de onze over.

De aanbieder van de website waarnaar wordt verwezen is als enige aansprakelijk voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en voor schade veroorzaakt door het al dan niet gebruiken van de informatie.

De aansprakelijkheid van degenen die alleen via een link naar de publicatie verwijzen, is uitgesloten. We zijn alleen verantwoordelijk voor referenties van derden als we van hen hebben ontvangen, i. H. ook positieve kennis hebben van illegale of criminele inhoud en het is technisch mogelijk en redelijk voor ons om het gebruik ervan te voorkomen.

Actualiteit en wijzigingen in deze gegevensbeschermingsverklaring

Vanwege de verdere ontwikkeling van onze website en aanbiedingen erop of vanwege gewijzigde wettelijke of officiële vereisten, kan het nodig zijn om deze gegevensbeschermingsverklaring te wijzigen.
Deze gegevensbeschermingsverklaring is momenteel geldig en werd voor het laatst bijgewerkt in december 2018.

© Dit privacybeleid is beschermd. Het is gebaseerd op het werk van de functionaris voor gegevensbescherming Viveto e.K.; Dipl. Verw. u. Betrw. Michael Saupe, Fax.: (+49)2065 76762, E-Mail:  info@viveto.de und der KRASENBRINK Design Bocholt.

Gegevensbescherming

Ist in Überarbeitung und Aktualisierung, Ende November 2018

“U merkt dat we besparen op de vertaling die we automatisch vertalen.
Sorry, zelfs als je taal pijn doet. Questions? info@kunstcarree

Dit privacybeleid is bedoeld om gebruikers van deze website te informeren over de aard, omvang en doel van het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens door de websitebeheerder

Kunstcarrée GbR, Herr Hans B- Hein
Nordmauer 18, D-46397 Bocholt,
Fon: 02871- 2 918 348,
Mail: info (at) kunstcarree.de

informeren.

De exploitant van de website neemt uw privacy serieus en behandelt uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wet. Aangezien wijzigingen in dit Privacybeleid kunnen worden aangebracht door middel van nieuwe technologieën en de voortdurende evolutie van deze Site, raden we u aan om het Privacybeleid periodiek te herzien.

Definities van de gebruikte termen (bijv. “Persoonsgegevens” of “verwerking”) zijn te vinden in artikel 4 DSGVO / EU Data Protection Act.

Een kort overzicht:
• We gebruiken cookies om ons te laten weten of u akkoord bent gegaan met het privacybeleid.
• Onze Povider (die de servers levert) verzamelt gegevens telkens wanneer u de website bezoekt om de veiligheid te waarborgen.
• We gebruiken een programma om bezoekers te meten, maar dit verzamelt alleen anonieme gegevens.
• Het gedeelte “Art Club” -leden maakt gebruik van cookies. Alleen dan zullen we je opnieuw herkennen. Daarom bieden we een veiliger toegang tot de ledenpagina’s van deze website.
Vraag of je iets niet duidelijk ziet. Dank je wel. mailto: Datenschutz@HK-Werbeagentur.de

toegang tot de gegevens

Privacybeleid voor het gebruik van serverlogbestanden

Als u deze website bezoekt, wordt uw IP-adres opgeslagen.
Dit gebeurt op basis van onze legitieme belangen in de zin van artikel 6 par. 1 lit. f. DSGVO en dient de veiligheid van ons als een website-exploitant voor de functionaliteit en veiligheid van de website. De opslag van de gegevens gebeurt om veiligheidsredenen, voor. B. om gevallen van misbruik te verduidelijken. Als gegevens om bewijsredenen moeten worden ingetrokken, worden ze uitgesloten van de verwijdering totdat het incident definitief is verhelderd. Dit IP-adres wordt ongeveer na 14 dagen automatisch verwijderd.

De websitebeheerder of paginaprovider (STRATO) verzamelt gegevens over toegangen tot de site en slaat deze op als “serverlogbestanden”. De volgende gegevens worden vastgelegd:

• Bezocht website
• Tijd op het moment van toegang
• Hoeveelheid gegevens die in bytes zijn verzonden
• Bron / referentie van waaruit u naar de pagina bent gekomen
• Gebruikte browser
• Besturingssysteem gebruikt
• IP-adres gebruikt (indien nodig in geanonimiseerde vorm)

De verzamelde gegevens zijn uitsluitend voor statistische doeleinden en om de website te verbeteren. De site operator reserves, echter, om de server logbestanden achteraf kunnen controleren moet concreet bewijs van illegaal gebruik te erkennen.

Telkens wanneer u deze website bezoekt, gaat uw IP-adres tijdelijk naar onze contractant STRATO. In overeenstemming met §28 DSGVO hebben we een processorcontract met hen gesloten om te voldoen aan de EU-richtlijnen.

Strato-datacenters die deze website hosten, zijn door TÜV Süd getest en gecertificeerd volgens ISO 27001 voor gegevensbeveiliging.

Privacybeleid bij gebruik van SSL-codering

Om uw verzonden gegevens optimaal te beschermen, gebruiken de website-exploitanten SSL-codering. U herkent dergelijke gecodeerde verbindingen met het voorvoegsel “https: //” in de paginalink in de adresbalk van uw browser.

Alle gegevens die u naar deze website verzendt, zoals vragen of logins, kunnen niet worden gelezen door derden dankzij SSL-codering.

Bereikmeting en cookies

Deze website maakt gebruik van cookies voor de pseudonieme bereikmeting, die worden verzonden van onze server of de server van een derde partij naar de browser van de gebruiker. Cookies zijn kleine bestanden die op uw apparaat worden opgeslagen. Uw browser heeft toegang tot deze bestanden. Het gebruik van cookies verhoogt de gebruiksvriendelijkheid en veiligheid van deze website. Als u geen afstandmetende cookies op uw apparaat wilt opslaan, kunt u hier bezwaar tegen het gebruik van deze bestanden maken:

– Cookie-deactiveringspagina zie op deze pagina.

Populaire browsers bieden de voorkeursoptie om geen cookies toe te staan. Opmerking: Er is geen garantie dat u onbeperkt toegang zult hebben tot alle functies van deze website als u de juiste instellingen maakt.

Verzameling en verwerking van persoonlijke gegevens

De websitebeheerder verzamelt, gebruikt en draagt ​​uw persoonlijke gegevens alleen over als dit wettelijk is toegestaan ​​of als u instemt met het verzamelen van gegevens. Persoonlijke informatie betekent alle informatie die wordt gebruikt om uw persoon te identificeren en die kan worden teruggevoerd naar u – zoals uw naam, e-mailadres en telefoonnummer.

U kunt deze website ook bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. Om ons online aanbod te verbeteren, bewaren wij echter (zonder persoonlijke referentie) uw toegangsgegevens op deze website. Deze toegangsgegevens omvatten z. Bijvoorbeeld het door u opgevraagde bestand of de naam van uw internetprovider. Vanwege de anonimisering van de gegevens zijn er geen conclusies over uw persoon mogelijk.

In alle gevallen:
– We verwerken persoonlijke gegevens alleen met de uitdrukkelijke toestemming van de betreffende gebruikers en in overeenstemming met de toepasselijke voorschriften voor gegevensbescherming.
– De verwerking van persoonsgegevens gebeurt op basis van ons rechtmatig belang bij de uitvoering van onze contractueel overeengekomen diensten en voor de optimalisatie van onze online diensten in de zin van artikel 6 par. 1 lit. f. DSGVO.

Contactinformatie verwerken

Als u via de aangeboden contactopties contact met ons opneemt als websitebeheerder, worden uw gegevens opgeslagen zodat ze kunnen worden gebruikt om uw aanvraag te verwerken en te beantwoorden. Zonder uw toestemming worden deze gegevens niet bekendgemaakt aan derden.

Omgaan met opmerkingen en bijdragen

Als u een bericht achterlaat of een opmerking plaatst op deze website, wordt uw IP-adres opgeslagen. Dit gebeurt op basis van onze legitieme belangen in de zin van artikel 6 par. 1 lit. f. DSGVO en dient de veiligheid van onszelf als website-exploitanten: Want als overtreden uw reactie tegen de wet, kunnen wij worden vervolgd, en daarom hebben we een belang in de identiteit van de reactie of post auteur.

Rechten van de gebruiker

Als gebruiker hebt u het recht om op verzoek gratis informatie te ontvangen over welke persoonlijke gegevens over u zijn opgeslagen. U hebt ook het recht om onjuiste gegevens te corrigeren en uw persoonlijke gegevens te beperken of te verwijderen. Indien van toepassing kunt u ook uw recht op gegevensportabiliteit claimen. Als u van mening bent dat uw gegevens onrechtmatig zijn verwerkt, kunt u een klacht indienen bij het betreffende regelgevende agentschap.

Verwijdering van gegevens

Als uw verzoek niet in strijd is met een wettelijke verplichting om gegevens op te slaan (bijv. Bewaring van gegevens), hebt u het recht om uw gegevens te verwijderen. Gegevens die door ons zijn opgeslagen, worden verwijderd als ze niet langer nodig zijn voor hun doel en er geen wettelijke bewaartermijnen zijn. Als verwijdering niet kan worden uitgevoerd omdat de gegevens vereist zijn voor legitieme wettelijke doeleinden, is de gegevensverwerking beperkt. In dit geval zijn de gegevens vergrendeld en niet verwerkt voor andere doeleinden.

recht op

Gebruikers van deze website kunnen op elk moment hun recht op bezwaar uitoefenen en bezwaar maken tegen de verwerking van hun persoonlijke gegevens.

Als u een correctie, blokkering, verwijdering of informatie over de persoonlijke gegevens die over u zijn opgeslagen wilt, of als u vragen hebt over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens of als u uw toestemming wilt intrekken, neem dan contact op met het volgende e-mailadres : info (at) kunstkarree.de

Deze website bevat niet-kritieke plug-ins, ook wel tools voor WordPress genoemd.

BackWPup, gegevensback-up
BackWPup verzendt geen persoonlijke gegevens naar de fabrikant. BackWPup slaat geen persoonlijke informatie op omdat het dergelijke informatie niet verzamelt. De inhoud van de website alleen wordt geback-upt in een back-up. Het is de exclusieve verantwoordelijkheid van de site-exploitant om de DSGVO-back-up compliant te maken. DSGVO Privacybeleid.

Borlabs Cookie Protection Program
Bewaart en verzendt geen persoonlijke gegevens.

Contactformulier 7
Is uitgerust met notitekst en opt-in box. Opmerking koppeling naar privacy is geïntegreerd.

Crazy Lazy, laad foto’s sneller
Draait alleen lokaal en slaat geen persoonlijke informatie op. Heeft niets met de GDPR te maken.

Optimus, compressie en optimalisatie van geüploade afbeeldingen
Het slaat geen persoonlijke informatie op en heeft geen cookies. Heeft niets met de GDPR te maken.

Popup Maker, editor voor pop-ups voor startdozen op de startpagina, met informatie over het dataprofiel. Het gebruikt opgeslagen cookies om u bij een volgend bezoek te herkennen, dus we weten of u het privacybeleid al dan niet hebt bevestigd. Anders zouden we u op elke pagina moeten vragen of u dit wilt bevestigen. Dat zou een leesbare website bijna onmogelijk maken. Duur van de cookie: 1 week.

Shariff Wrappers, Knoppen voor sociale media
Dus je kunt ons leuk vinden, we gebruiken de Duitse “Shariff” plug-in, het is compliant en veilig:
Met de nieuwe deelknoppen kunt u sociale media gebruiken zonder uw privacy onnodig in gevaar te brengen. Het c’t-project vervangt de gebruikelijke sociale netwerkknoppen en beschermt uw surfgedrag tegen nieuwsgierige blikken. Een enkele klik op de knop volstaat echter om informatie met anderen te delen. U hoeft niets anders te doen – de webmaster heeft al voor alles gezorgd.
De gebruikelijke socialemediaknoppen dragen de gebruikersgegevens over aan Facebook & Co. met elke paginaweergave en geven de sociale netwerken exacte informatie over hun surfgedrag (gebruikers volgen). U hoeft niet ingelogd te zijn om lid te zijn van het netwerk. De nieuwe deelknoppen brengen daarentegen alleen rechtstreeks contact tot stand tussen het sociale netwerk en bezoekers wanneer deze laatste actief op de knop Delen klikt.
Hiermee voorkomt u dat de deelknoppen een digitale track achterlaten op elke pagina die u bezoekt en de privacy verbeteren. Dan kun je het leuk vinden, + 1en of tweet – het sociale netwerk krijgt niet meer informatie.
De weergave van “Likes” komt dankzij c’t project van de operator van de pagina met de knoppen. Omdat Shariff bij de webmaster is betrokken, hoef je als bezoeker niets anders te doen.
Het privaciovoordeel van onze nieuwe share-knop
De oude, wijdverspreide deelknoppen vormen een aanzienlijk privacyprobleem omdat ze onopgemerkt contact maken met de servers van sociale netwerken. Facebook stuurt bijvoorbeeld het aantal “vind-ik-leuks” rechtstreeks naar de browser van de bezoeker – het individueel surfgedrag loggen.
Onze nieuwe gedeelde knoppen die hier worden gebruikt, fungeren als een tusseninstantie:
In plaats van de browser vraagt ​​de server van de websitebeheerder om het aantal vind-ik-leuks – en slechts één keer per minuut om het verkeer tot een minimum te beperken.
De bezoeker blijft anoniem. Volgens de fabrikant is 100% DSGVO compliant.

Statify, statistieken
Volgens de fabrikant worden geen persoonlijke gegevens zoals IP-adressen opgeslagen. Statify telt weergaven, niet bezoekers.
Volledige privacy overeenstemming combinatie met transparante procedures: Toegepast in de lokale Word Press installatiedatabase tabel bestaat uit slechts 4 velden (ID, datum, oorsprong, doel).

Wordfence-beveiliging, bescherming tegen aanvallen

wfwaf-authcookie- (hash)
Wat het doet: deze cookie wordt gebruikt door de Wordfence-firewall om een ​​mogelijkheidscheck uit te voeren van de huidige gebruiker voordat WordPress is geladen.
Wie krijgt deze cookie: deze is alleen ingesteld voor gebruikers die zich kunnen aanmelden bij WordPress.
Hoe deze cookie helpt: Met deze cookie kan de Wordfence-firewall ingelogde gebruikers detecteren en hen meer toegang verlenen. Het stelt Wordfence ook in staat om niet-ingelogde gebruikers te detecteren en hun toegang tot beveiligde gebieden te beperken. De cookie laat de firewall ook weten welk toegangsniveau een bezoeker heeft om de firewall te helpen slimme beslissingen te nemen over wie toe te laten en wie te blokkeren.

wf_loginalerted_ (hash)
Wat het doet: deze cookie wordt gebruikt om de Wordfence-beheerder op de hoogte te stellen wanneer een beheerder zich aanmeldt vanaf een nieuw apparaat of een nieuwe locatie.
Wie krijgt deze cookie: dit is alleen ingesteld voor beheerders.
Hoe deze cookie helpt: deze cookie helpt site-eigenaren te weten of er een beheerdersaanmelding is geweest vanaf een nieuw apparaat of een nieuwe locatie.

wfCBLBypass
Wat het doet: Wordfence biedt een functie voor een bezoeker van de site om landblokkering te omzeilen door toegang te krijgen tot een verborgen URL. Deze cookie helpt bij het volgen wie moet worden toegestaan ​​om landenblokkering te omzeilen.
Wie krijgt deze cookie: wanneer een door de websitebeheerder verborgen URL wordt bezocht, wordt deze cookie ingesteld om te verifiëren dat de gebruiker toegang heeft tot de site vanuit een land dat is beperkt door middel van landblokkering. Dit wordt ingesteld voor iedereen die de URL kent die bypass van standaard landblokkering toestaat. Deze cookie is niet ingesteld voor iedereen die de verborgen URL niet kent om landblokkering te omzeilen.
Hoe deze cookie helpt: deze cookie geeft site-eigenaren een manier om bepaalde gebruikers uit geblokkeerde landen toe te laten, ook al is hun land geblokkeerd.

Volgens de fabrikant worden er geen persoonlijke gegevens opgeslagen.

WP SEO HTML Sitemap, HTML-lijst van “sitemap”
Volgens de fabrikant worden er geen persoonlijke gegevens opgeslagen.

WP Super Cache, opslag van bezochte pagina’s voor een snellere installatie
Volgens de fabrikant worden er geen persoonlijke gegevens opgeslagen.

WP GDPR Compliance, hulpprogramma voor formulieren met privacy
Volgens de fabrikant worden er geen persoonlijke gegevens opgeslagen.

WPML Multilingual CMS, multifunctionele pagina’s voor vertalingen
Volgens de fabrikant worden er geen persoonlijke gegevens opgeslagen.

WPML String Translation, lokale vertaling voor verschillende talen.
Volgens de fabrikant worden er geen persoonlijke gegevens opgeslagen.

Yoast SEO, hulpprogramma voor betere webinhoudsontwikkeling
Volgens de fabrikant worden er geen persoonlijke gegevens opgeslagen.